Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15,118/18, 31/20)

KONZULTANTSKE USLUGE U IZRADI PLANSKIH DOKUMENATA IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE

 • Procjena  rizika od velikih nesreća
 • Plan djelovanja civilne zaštite
 • Zajednički plan djelovanja civilne zaštite dvije ili više jedinica lokalne samouprave  koje su zajednički organizirale obavljanje poslova civilne zaštite iz svoga samoupravnog djelokruga
 • Vanjski plan zaštite i spašavanja jedinica područne (regionalne) samouprave u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari
 • Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
 • Operativni plan pravnih osoba koje djelatnost obavljaju korištenjem opasnih tvari
 • Operativni plan civilne zaštite pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
 • Konzultantske usluge u provođenju poslova iz područja civilne zaštite
 • poslovi i zadaće vezane uz vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
 • izrada izvoda za operativne snage i ostale sudionike sustava civilne zaštite,
 • praćenje i ažuriranje postojećih planskih dokumenata (temeljem izmjene zakonske regulative promjene ljudskih i materijalnih resursa i dr.)
 • Održavanje sustava civilne zaštite:
  • poslovi i zadaće vezane uz vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
  • izrada izvoda za operativne snage i ostale sudionike sustava civilne zaštite,
  • praćenje i ažuriranje postojećih planskih dokumenata (temeljem izmjene zakonske regulative promjene ljudskih i materijalnih resursa i dr.),
  • izrada analize stanja, izrada smjernica i drugih potrebnih dokumenta,
  • poslovi vezani uz ustroj i  popunu  te mobilizacijsku spremnost obveznika civilne zaštite:
  • – raspoređivanje pripadnika postrojbe civilne zaštite,
  • – izrada operativnog postupovnika
  • – ažuriranje i smotriranje postrojbe,
  • – izrada pozivarskog sustava
  • – tisak mobilizacijskih poziva,
  • – izrada naputaka za tekliće raznosače poziva,
  • – osposobljavanje teklića
  • izrada plana vježbi civilne zaštite,
  • izrada elaborata vježbe civilne zaštite
  • provođenje poslova i zadaća vezanih uz osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga,
  • smotra operativnih snaga sustava civilne zaštite  Jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave  (prezentacija o mogućim ugrozama i djelovanju snaga prema mjerama zaštite i spašavanja iz planskih dokumenata),
  • suradnja u provođenju poslova iz sustava civilne zaštite  s nadležnim područnim uredom za zaštitu i spašavanje i nadležnim odsjekom za obranu,
  • davanje stručnih tumačenja, suradnja vezana uz izradu procjene rizika i operativnih  planova.
  Povratak na Usluge